Eski türkçe dönemine ait eserler

Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bir Eser: Aksaraylı Îsâ …

Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bir Eser: Aksaraylı Îsâ, … Fakat o dönem yazılan bu eserler Anadolu’da Türkçe ile yazılmış ilk … destan terimi eski edebiyatımızda genelde hikâye ya da öykülemeye dayalı eserleri be-lirtmek için kullanılırdı.

Batı Türkçesi – Eski Anadolu Türkçesi döneminde …

A. Eski Anadolu Türkçesi: Eski Anadolu Türkçesi, 13. yüzyıl başlarından 15. yüzyıl sonlarına kadar Anadolu ve Rumeli’de konuşulan Oğuzca temelindeki Turkçedir. Eski Anadolu Türkçesiyle oluşturulan metinler, Arap alfabesiyle kaleme alınmıştır. Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış, başlıca eserler …

Aşağıdaki Eserlerin Türkçe’nin Hangi …

Divanü Lügat-it Türk orta türkçe dönemine ait deildir ki eski türkçe dönemine girer . Divanü Lügat-it Türk => eski türk döneminin karahanlılar metinlerindendir .

Eski Türkçe Dönemi – www.diledebiyat.net

Eski türkçe dönemine ait eserler

Eski Türkçe Dönemi Eski Türkçe döneminde siyasî coğrafyaya hâkim unsur, 6. yüzyılın ortalarında Batı Moğolistan’daki Altay dağları bölgesinde yaşayan ve aynı tarihte Çin’in kuzeyinde bugünkü Moğolistan’da, büyük bir devlet kuran (550-630, 680-745) Eski Türkler yani Köktürklerdi. Bu dönemdeki söz konusu Türkçe de bu Köktürklerin diliydi.

Eski Türkçe Dönemi Dil, ve Edebiyat Topluluğu, …

Eski Türkçenin Karahanlı dönemine ait başlıca eserleri şunlardır: • Kutadgu Bilig (Mutluluk Bilgisi): Yusuf Has Hâcib, 1069-1070 yılında 6645 beyit olarak yazdığı bu eserinde devlet, adalet, insan ve aklı temsil eden dört sembolik kişiyi birbirleriyle konuşturarak insanlara …

Orta Türkçe Dönemi Dil, ve Edebiyat Topluluğu, …

Eski Türkçe yle yeni Türkçeyi birbirine bağlayan geçiş dönemidir. Bu dönemde bütün Orta Asya’da kullanılan Türkçeye, Ortak Türkçe, Müşterek Orta Asya Türkçesi adları da verilmiştir. “Orta-Asya Türk dünyası, XII. yüzyılda başlayan bazı kaynaşma, karışma …

ESKİ TÜRKÇE DÖNEMİ – TDH

18.04.2019 · Eski Türkçe dönemine ait yazılı belgelerin büyük bir çoğunluğu taş üzerine yazılmıştır. … Ayrıca birçok konuda telif Uygurca eserler de yaratılmıştır. Ayrıca Geç Uygur dönemine ait, Uygurların sosyal ve ekonomik düzenleri ile ilgili sivil belgeler de bugün için elimizde yer alan önemli belgelerdendir.

Eski Türkçe Dönemi – etemrullah1994

Eski Türkçe Dönemi Türkçenin belgelerle takip edilen ilk dönemi olup 13. yüzyıla kadar olan zamanı içine alır. Türkçenin bütün dönemleri hesaba katıldığında hem ses ve biçim bilgisi hem de söz varlığı bakımından en saf ve duru dönemidir. Dilin gramer özelliklerini, tarihî gelişimini tespit için düzenli ve bol metinlerin olduğu bu dönemde bütün Türkler …

Eski Türkçe, Eski Türkçenin Özellikleri Eserleri …

Eski Türkçe, Türkçenin başlangıçtan 10. yüzyıla kadar olan devresidir.Eski Türkçeden daha gerisi karanlık devirdir. Burada dilimiz Çuvaşça ve Yakutça ile buluşur. Çok daha geride de Türkçe, dâhil olduğu öteki Altay dilleri (Moğolca ve Mançuca) ile birleşir.

ESKİ TÜRKÇEDE KOKU, TÜTSÜ VE BUHURDAN Uğur UZUNKAYA

bulunmaktadır. Eski Türkçe, muhtelif dinî muhitlerin ve dillerin etkisinde şekillenen bu literatürle kabaca 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadarki süre zarfında yazılı kaynaklar aracılığıyla tanıklanabilmektedir. Türkçenin tarihî dönemlerinin tamamında olduğu gibi Eski Türkçe dönemine ait yazıtlar ve yazma eserler de